Osobitné upozornenie o práve namietať spracovanie osobných údajov

Osobitné upozornenie o práve namietať spracovanie osobných údajov

Osobitné upozornenie na právo namietať spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:
Tatry Medic Point s.r.o., Demänovská Dolina 9, 03101, Demänovská Dolina, IČO: 50 644 432, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 66858/L

Kontaktné údaje:
Tel.: +421 948 153 653
E-mail: info@tatrymedic.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby :
Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia.
V prípade potreby môžete zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@tatrymedic.sk alebo na telefónnom čísle: +421 948 153 653.

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Nižšie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu:

1. Evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov – v rozsahu, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera
2. Spracovanie a vybavenie požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára/e-mailu alebo telefonického hovoru – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou/o poskytnutie služieb zo strany našej spoločnosti
3. Zabezpečenie riadnej prevádzky a funkcionality našej webovej stránky

Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

+421 948 153 653

Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia