Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:
Tatry Medic Point s.r.o., Demänovská Dolina 9, 03101, Demänovská Dolina, IČO: 50 644 432, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 66858/L

Kontaktné údaje:
Tel.: +421 948 153 653
E-mail: info@tatrymedic.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia.
V prípade potreby môžete zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@tatrymedic.sk alebo na telefónnom čísle: +421 948 153 653.

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Tatry Medic Point s.r.o., Demänovská Dolina 9, 03101, Demänovská Dolina, IČO: 50 644 432, ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov nižšie uvedených (ďalej v texte len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Tatry Medic Point“).

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že všetky osobné údaje, ktoré nám posyktnete, sú v bezpečí a ich spracovanie je zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti Vás preto chceme informovať o tom, ako a prečo zhromažďujeme o Vás informácie, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný a je tiež prístupný v priestoroch sídla našej spoločnosti.

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci jednotlivých účelov. Tieto informácie sú určené pre zamestnancov/kontaktné osoby/členov štatutárnych orgánov našich súčasných alebo potenciálnych obchodných partnerov, ktorí sú obchodnými spoločnosťami, ďalej pre všetky fyzické osoby, ktoré nám posielajú poštu alebo nás iným spôsobom kontaktujú, pre uchádzačov o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti a pre návštevníkov našej webovej stránky.

1. Evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov

Na základe čoho a za akým účelom spracúvame o Vás Vaše osobné údaje?

Za účelom toho, aby sme mohli jednoduchšie a rýchlejšie realizovať obchodné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, nám títo poskytujú kontaktné údaje Vás ako svojich zamestnancov, členov štatutárneho orgánu, príp. ako iných nimi poverených osôb, ktoré naša spoločnosť ďalej spracúva (eviduje a v prípade potreby Vás potom kontaktuje).

Právny základ spracovania osobných údajov

Tieto Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu potreby realizácie nášho zmluvného vzťahu s obchodným partnerom v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (právnym základom je teda plnenie zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), ak ste fyzickou osobou – podnikateľom, resp. členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, s ktorou máme uzatvorený zmluvný vzťah a v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem), ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera, pričom v tomto prípade je naším oprávneným záujmom práve možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu za účelom transparentnejšej realizácie zmluvného vzťahu s naším obchodným partnerom, ktorý Vás určil v rámci plnenia Vašich pracovných povinností ako kontaktnú osobu.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás len osobné údaje bežnej kategórie – identifikačné a kontaktné údaje.
Tieto osobné údaje o Vás spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a naším zmluvným partnerom, maximálne však po dobu zmeny oprávnenej kontaktnej osoby (zamestnanca/člena štatutárneho orgánu) na základe oznámenia obchodného partnera prevádzkovateľa. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje obsiahnuté aj na zmluve s obchodným partnerom, tak tieto uchovávame po dobu 10 rokov od ukončenia platnosti zmluvy (a v prípade potrieb pre občianske súdne konanie po dobu trvania tejto potreby, najneskôr však do právoplatného skončenia takéhoto konania).

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Naším sprostredkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci tohto účelu spracovania je obchodná spoločnosť DMD Valley s.r.o. so sídlom 031 01 Demänovská Dolina 9, IČO: 50 238 353 a Argania, spol. s r.o. so sídlom Železničná 2727/34, Poprad – Veľká 058 01, IČO: 46 919 911, ktorá nám zabezpečuje služby v oblastí účtovníctva. Vaše osobné údaje môže byť v prípade potreby tiež poskytnuté aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

2. Kontaktný formulár/e-mail/telefonický hovor

Na základe čoho a za akým účelom spracúvame o Vás Vaše osobné údaje?

A/ Kontaktný formulár
Na našej webovej stránke z dôvodu uľahčenia komunikácie s našimi zdravotníckymi pracovníkmi máme prístupnú možnosť komunikácie prostredníctvom tzv. kontaktného formulára. V prípade, ak sa rozhodnete tento formulár vyplniť a prostredníctvom neho nás kontaktovať, vzhľadom na to, že tam uvádzate Vaše meno a e-mailovú adresu, teda Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne aj iné osobné údaje, ktoré sú obsahom samotného textu zadanej správy, stávate sa pre nás dotknutou osobou. Kontaktný formulár nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

B/ E-mail a telefonický hovor
V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke http://www.tatrymedic.sk/, prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia za účelom uzatvorenia dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, alebo obsahom ktorej môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate.

Právny základ spracovania osobných údajov

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov buď Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (tzv. predzmluvné vzťahy) alebo Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čiže oprávnený záujem našej spoločnosti, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje Vami uvedené v kontaktnom formulári, t.j. meno, priezvisko a Vaša e-mailová adresa, tzv. bežnú kategóriu osobných údajov, prípadne aj osobné údaje, ktoré uvediete v obsahu správy (pozn. v prípade, ak v správe uvediete konkrétne údaje o Vašom zdravotnom stave, jedná sa už o tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov). Pokiaľ ide o osobné údaje uvedené v e-maili, Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom. Ak ste nám zaslali požiadavku e-mailom, spracúvame všetky Vami uvedené osobné údaje, vrátane osobných údajov týkajúcich sa Vášho zdravia (v tomto prípade sa jedná už o tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov). V prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom telefonického hovoru, v rámci ktorého budete od nás požadovať spätnú odpoveď, prípadne sa budete chcieť objednať na ošetrenie, budeme spracúvať Vaše identifikačné a osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci tohto telefonického rozhovoru.

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti/na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Naším sprostredkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci tohto účelu spracovania je obchodná spoločnosť DMD Valley s.r.o. so sídlom 031 01 Demänovská Dolina 9, IČO: 50 238 353 a v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke, tiež nášmu sprostredkovateľovi – spoločnosti Webglobe – Yegon, s.r.o., sídlo: Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, IČO: 36 306 444, ktorá nám zabezpečuje webhosting a spoločnosti Babytrend, s.r.o. so sídlom A. Bernoláka 38, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 728 837, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Inak prenos Vašich osobných údajov na tretiu stranu zásadne vylučujeme.

V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

3. Správa registratúry

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate Vy nám alebo my Vám korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a nášmu sprostredkovateľovi – spoločnosti DMD Valley s.r.o. so sídlom 031 01 Demänovská Dolina 9, IČO: 50 238 353. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, Ministerstvu vnútra SR, príslušnému archívu, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

4. Uchádzači o zamestnanie – výberové konanie, žiadosti o prijatie do zamestnania mimo výberového konania

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na základe zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov za účelom realizácie výberového konania, resp. vyhodnotenia žiadostí o prijatie do zamestnania mimo výberového konania. V prípade žiadostí zaslaných mimo výberového konania, ak prevádzkovateľ v danom čase nedisponuje voľnými pracovnými miestami a v prípade neúspešných uchádzačov v rámci výberového konania vedie prevádzkovateľ osobitnú databázu uchádzačov o zamestnanie, a to na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR za účelom budúceho kontaktovania v prípade voľných pracovných miest.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v životopise, motivačnom liste, príp. v dokladoch k nim priložených (údaje o zdravotnej spôsobilosti na prácu, výpis z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní a pod.). Ak ste nám zaslali žiadosť o prijatie do zamestnania v súvislosti s výberovým konaním realizovaným našou spoločnosťou, Vaše osobné údaje budeme spracúvať do ukončenia a vyhodnotenia výberového konania. V prípade, že je Vaša žiadosť o prijatie do zamestnania úspešná, tzn. v prípade prijatia do zamestnania, budú Vaše údaje prenesené do personálnej zložky (osobného spisu zamestnanca). V prípade, ak Vaša žiadosť nebude úspešná, po ukončení a následnom vyhodnotení výberového konania, budú Vaše osobné údaje zlikvidované okrem prípadu, že ste nám udelili súhlas s tým, aby sme Vás viedli v osobitnej databáze uchádzačov o zamestnanie za účelom budúceho kontaktovania v prípade voľných pracovných miest, a to po dobu max. 1 roka od udelenia súhlasu. V prípade, ak nás kontaktujete v súvislosti so žiadosťou o prijatie do zamestnania mimo výberového konania, Vaše osobné údaje budeme spracúvať v prípade, ak budeme mať o žiadanú pracovnú pozíciu záujem, do ukončenia a vyhodnotenia prijímacieho pohovoru, resp. po odpovedaní na Vašu žiadosť, že nemáme aktuálne voľné pracovné miesta, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. To neplatí v prípade, ak ste nám udelili súhlas s tým, aby sme Vás viedli v osobitnej databáze uchádzačov o zamestnanie za účelom budúceho kontaktovania v prípade voľných pracovných miest.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a nášmu sprostredkovateľovi – spoločnosti DMD Valley s.r.o. so sídlom 031 01 Demänovská Dolina 9, IČO: 50 238 353. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom inšpekcie práce, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

5. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a nášmu sprostredkovateľovi: spoločnosti DMD Valley s.r.o. so sídlom 031 01 Demänovská Dolina 9, IČO: 50 238 353, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. fyzickým osobám uplatňujúcim práva dotknutých osôb. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

6. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našej webovej stránky (jedná sa o tzv. on-line identifikátory).

A/ Účel spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri návšteve našej webovej stránky, zaznamenávame a používame za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky, funkcionality a užívateľsky priaznivého používania našej webovej stránky.

B/ Rozsah, doba a právny základ spracúvaných osobných údajov:

a) IP adresa a iné údaje potrebné na používanie elektronických služieb
Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:
IP adresa požadujúceho počítača
dátum a čas prístupu
názov a URL prevzatého súboru
webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

Vaša IP adresa: je to číslo, ktoré počítaču automaticky pridelí poskytovateľ internetových služieb (ISP). IP adresou sa predovšetkým chápe unikátny identifikátor zariadenia pripojeného do internetu alebo lokálnej siete. Jednoducho povedané, ide teda o identifikačný údaj počítača, telefónu, čí tabletu, avšak nie osoby. IP adresa sa identifikuje a zaznamená automaticky v našich serverových súboroch denníka vždy, keď používateľ navštívi stránku, a to spoločne s časom návštevy a navštívenými stránkami.

IP adresa sa nepovažuje vždy sa osobný údaj, ale len vtedy, ak je možné prostredníctvom iných prostriedkov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii, identifikovať konkrétnu osobu. Statické IP adresy využívané fyzickými osobami – jednotlivcami je potrebné považovať za chránené osobné údaje; dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním obsahu jeho webového sídla zo strany dotknutej osoby, predstavuje pre takéhoto poskytovateľa služby (prevádzkovateľa) osobný údaj, ak má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať dotknutú osobu, a to aj vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ internetového pripojenia dotknutej osoby (napr. prevádzkovateľ webu uchováva v rámci logovacích záznamov prevádzkový http/https denník). Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj aj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

IP adresa sa nebude považovať za osobný údaj, ak IP adresa, ktorá je predmetom spracovania je pridelená k sieti, ktorú využíva veľký počet zariadení (devices), a preto nie je možné identifikovať konkrétneho užívateľa zariadenia (napr. sieť LAN vo firme, v ktorej sú zosieťované stovky počítačov využívané ešte väčším počtom užívateľov); ďalej ak je IP adresa anonymizovaná v technicky najskoršom možnom momente, pričom nikdy nedôjde k uloženiu IP adresy do pamäte pevného, príp. virtuálneho disku patriaceho a v individuálnom prípade nie je možné dosiahnuť identifikáciu konkrétneho užívateľa v dôsledku využívania služieb typu TOR v kombinácii s ďalšími faktormi (napr. vhodný typ a verzia prehľadávača s optimálnymi nastaveniami zákazu cookies a automatického mazania cache pamäte a histórie vyhľadávania, vypnutie všetkých Flash/JAVA pluginov, modifikácia MAC adresy a pod.).

Váš prehliadač: Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia webového prehliadača.

Vaša IP adresa ako osobný údaj vo vzťahu k našej spoločnosti: Týmto Vám dávame na vedomie, že nedisponujeme prostriedkami na identifikovanie konkrétneho používateľa, pokiaľ tento pri návšteve našej webovej stránky nezadal ďalšie osobné údaje, ako napr. meno a priezvisko alebo kontaktný údaj. Nakoľko však súčasná európska judikatúra uvádza, že osoba je identifikovateľná aj vtedy, ak niekto iný (tretí subjekt) môže prostredníctvom iných právnych prostriedkov identifikovať dotknutú osobu, čiže táto osoba je identifikovateľná aj nepriamo, môže byť aj v prípadoch, ak neposkytnete pri návšteve našej webovej stránky iné osobné údaje, táto IP adresa považovaná za osobný údaj (t.j. ak existujú právne prostriedky umožňujúce poskytovateľovi online služieb obrátiť sa – najmä v prípade počítačových útokov – na príslušný orgán, aby tento orgán podnikol kroky potrebné na získanie daných informácií od poskytovateľa internetového pripojenia a na začatie trestných stíhaní). V prípadoch, kedy je IP adresu potrebné považovať za osobný údaj, Vás informujeme o tom, že príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť naši sprostredkovatelia – a to spoločnosť poskytujúca webhostingové služby (Webglobe – Yegon, s. r. o.), ako aj spoločnosť, ktorá nám zabezpečuje správu a grafickú úpravu webovej stránky – spoločnosť Babytrend, s.r.o. so sídlom A. Bernoláka 38, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 728 837. Tiež sme povinní ich poskytnúť súdom, orgánom činným v trestnom konaní, príp. orgánom prejednávajúcim priestupky, resp. aj iným orgánom verejnej moci, ak nás na to v rámci ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov, resp. ak si my uplatňujeme naše nároky v súdnom konaní.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem Prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb v súvislosti s prevádzkovaním našej webovej stránky a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti.

Vymazanie a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

b) COOKIES
V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a o možnostiach zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu. Cookies môžeme považovať za osobný údaj v prípade, ak je možné prostredníctvom nich a na základe našich nastavení identifikovať konkrétnu osobu.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Aké cookies používame a akým spôsobom?

Naša spoločnosť používa cookies Google Analytics. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránku používajú. Nie je však možné pomocou nich zistiť, ktorá konkrétna osoba cookies používa, nakoľko ich nevieme priradiť ku konkrétnej osobe. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Pretože sme na tejto webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Odkazy na iné webové stránky

Ak nájdete na našich stránkach linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

7. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza pri zverejňovaní Vašich fotografií na našej webovej stránke www.tatrymedic.sk (v súlade s Čl. 14 Nariadenia, t.j. ak sme ich nezískali priamo od dotknutej osoby)

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

V prípade, ak sme si zakúpili Vašu fotografiu cez internet, užívame ju oprávnene na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy s prevádzkovateľom internetovej stránky, ktorú ste ako autor fotografie/dotknutá osoba splnomocnili na uzatvorenie takejto zmluvy vo Vašom mene a na Vás účet.
Právnym základom pre spracúvanie týchto Vašich osobných údajov je preto plnenie zmluvy, resp. realizácia našich práv vyplývajúcich z uzatvorenej licenčnej zmluvy, v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto fotografie využívame na zabezpečenie klientsky atraktívnejšieho grafického vzhľadu našej webovej stránky www.tatrymedic.sk.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

Za týmto účelom spracúvame o Vás výhradne zakúpenú fotografiu, a to po dobu, ktorá vyplýva zo zmluvných podmienok konkrétnej licenčnej zmluvy.

Odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme získali od jednotlivých fotobánk, ktoré zabezpečujú predaj licencií na ponúkané fotografie. V prípade, ak máte záujem vedieť, od ktorého konkrétneho poskytovateľa sme si Vašu fotografiu zakúpili, obráťte sa na nás prosím so žiadosťou na e-mailovú adresu: zodpovednaosoba@tatrymedic.sk.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a nášmu sprostredkovateľovi – webhostingová spoločnosť Webglobe – Yegon, s.r.o., sídlo: Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, IČO: 36 306 444. Musíte však brať na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že Vaše osobné údaje budú na základe poskytnutej licencie v rámci tohto účelu spracovania zverejnené, prístup k nim budú mať všetky subjekty, ktoré sa prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa alebo sociálnych sietí dostanú do kontaktu s predmetnými údajmi.
V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom inšpekcie práce, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

Ak sa chcete o svojich právach v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov dozvedieť viac, kliknite na odkaz „Informácie o Vašich právach“.

Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

+421 948 153 653

Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia